Несвіт A.M. НМК «Англійська мова: Ми вивчаємо англійську мову» (перший рік навчання)

Підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2012.

 

НМК «Англійська мова: Ми вивчаємо англійську мову» створений відповідно до чинної програми з іноземних мов і рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України для оволодіння англійською мовою у 1-му класі загальноосвітніх навчальних закладів.

Підготовлений НМК створено на засадах комунікативно-когнітивного та особистісно-орієнтованого підходів до навчання англійської мови. Представлені в ньому навчальні матеріали:

      сприятимуть зосередженості навчання на особистості учня як активного суб'єкта процесу уміння (learner-centredapproach): враховують його вікові особливості, досвід у рідній мові, рівень навченості. типологічні розбіжності учнів за домінантою сприймання інформації (за Говардом Гарднером):

—   сприятимуть підвищенню мотивації учнів щодо оволодіння іншомовною комунікативною компетенцією (task-basedapproach);

—   стимулюватимуть використання сучасних інтерактивних форм організації взаємодії вчителя та учнів поряд з традиційними: фронтальні, індивідуальні, парні, групові, а також різних форм взаємодії при виконанні творчих завдань тощо;

—     сприятимуть реалізації холістичного підходу у навчанні іноземної мови як такого, що стимулює збалансовану роботу обох півкуль мозку і забезпечує цілісність процесу пізнання через ігрову, естетичну діяльність учнів при організації навчально-виховного процесу, в тому числі за допомогою виконання творчих завдань та використання міжпредметних зв'язків;

—     забезпечать розвиток автономії молодших школярів, їх самонавчання, зокрема застосуванням різних засобів заохочення та підтримки самостійних розумових зусиль учнів, достатнім вибором завдань різного рівня складності, в тому числі цікавим лінгвокраїнознавчим матеріалом, ілюстраціями тощо.

Зміст підручника з англійської мови для 1-го класу складається з 35 уроків (1 година на тиждень) і структурований на 5 тематичних розділів (Units). Система вправ і завдань дозволяє оволодіти навчальним матеріалом і сформувати в учнів уміння і навички говоріння, аудіювання,читання й письма.

Кожний урок (Lesson) є цілісним, завершеним компонентом, зазвичай, містить 5-7 видів завдань, логічно вибудуваних відповідно до принципів доступності, комунікативної потреби, наступності тощо. Подані матеріали надають інформацію про засоби діяльності молодшого школяра у певній комунікативній ситуації, формують у нього процедурні знання, які представлені у вигляді інструкцій, прикладів діалогічного спілкування, монологічного повідомлення, опису тощо. В структурі уроків представлені вірші та римівки. Кожна остання вправа уроку орієнтована на побудову учнем висловлювання щодо його особистого життєвого досвіду, а завдання рубрики «Спілкуйся англійською» надають підказки, у яких ситуаціях повсякденного життя можна використати вивчений матеріал.

Кожний тематичний модуль завершується узагальнюючим уроком та проектним завданням. Вправи і завдання сприяють розвитку навичок самостійної, парної і групової роботи. Структура підручника дає змогу вчителям планувати матеріал відповідно до конкретних умов навчання та власного творчого підходу до викладання.

Запропоновані навчальні матеріали базуються на сучасних дослідженнях, пов’язані з реальним життєвим досвідом дітей даного віку та сприяють розвитку пізнавальних інтересів учнів, активно вводять дитину у світ іноземної мови, що вивчається. Уніфікований комплекс вправ і завдань, спрямований на формування лексичних і граматичних навичок та мовленнєвих умінь. Значна увага приділяється навчальній грі.

Підручник 1 класу має наскрізний сюжет, що розпочинається в розділі 1 (Unit1), що допомагає мотиваційно та змістовно включити учня у роботу з текстом у ролі активного учасника подій. Сюжет створює певний простір, у межах якого учні можуть переходити від одного режиму навчальної діяльності до іншого, від гри до повторення, від самостійної роботи до роботи у парах та групах. Сюжетна основа допомагає будувати діалоги героїв, які в свою чергу, слугують зразками для побудови учнями власних висловлювань. Завдяки сюжету забезпечується емоційна підтримка учнів, зокрема зняття емоційної напруги в період адаптації до вимог шкільної діяльності та етапу формування загальнонавчальних умінь.

Реалізація міжкультурного підходу до навчання забезпечується системою вербальної та художньо-ілюстративної інформації. Ілюстративний матеріал є функціональним, несе навчальне навантаження, сприяє розумінню змісту навчальних текстів, слугує опорою в комунікативних ситуаціях та забезпечує країнознавчий аспект викладання.

У кінці підручника представлено методичні рекомендації для проведення ігор, англо-український словник.

Запропонована модель навчання та навчальні матеріали слугують засобом реалізації сучасних вимог до навчання іноземної мови на відповідному етапі шкільного курсу. Своїм складом і змістом навчального матеріалу підручник сприятиме формуванню в учнів початкових класів елементарної комунікативної компетенції і отриманню ними практичних результатів у вивченні іноземної мови.

Підручник стане безумовно ефективною, цікавою, результативною, важливою сходинкою на шляху оволодіння англійською мовою та загальним рівнем високої освіченості та культури.

До складу НМК входять: підручник, робочий зошит, комплект наочних посібників та дидактичних матеріалів для навчання усного мовлення, книжка для вчителя, аудіододаток.

Робочий зошит містить вправи з розвитку орфографічних умінь учнів та цікаві завдання, призначені для опрацювання, систематизації та закріплення лексико-граматичного матеріалу підручника.

Книжка для вчителя містить концепцію НМК, поурочні методичні рекомендації для вчителів, календарно-тематичне планування, ключі до вправ, а також додаткові дидактичні матеріали. Поурочні плани-конспекти уроків побудовано на засадах комунікативно-орієнтованого вивчення та викладання англійської мови.