Проект «Громадянська освіта»

Проект «Громадянська освіта»

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ УЧНІВ

Становлення громадянського суспільства, зміни, що відбуваються в суспільно-економічному та духовному житті, в ціннісних орієнтаціях українського соціуму, інтеграція України в європейські структури визначають розвиток громадянського виховання особистості. Формування особистісних рис громадянина України, виховання демократичного світогляду є головною метою громадянського виховання, про що зазначається в Конституції України, Національній доктрині розвитку освіти, Законах України "Про освіту",  "Про вищу освіту", Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності та інших державних нормативно-правових документах.

Мета - формування готовності учителів до громадянського виховання учнів.

Дослідницькими завданнямивизначено такі:

•1.Висвітлити принципи експериментальної роботи з формування готовності вчителя до громадянського виховання учнів школи.

•2.Охарактеризувати етапи формування готовності учителів до громадянського виховання учнів.

•3.Визначити професійні компетенції учителів щодо громадянського виховання школярів.

Аналіз досліджень окресленої проблеми доводить висновку про наявність нормативно-правової та теоретичної бази щодо громадянського виховання підростаючого покоління. Так, концептуальні засади означеного напряму виховної роботи висвітлено в працях В. Андруще­нка, І. Беха, М. Боришевського, О. Вишневського, П. Ігнатенка, А. Капської, О. Киричук, В. Огнев'юка, В. Поплужного, М. Рагозіна, В. Струманського, В. Сухомлинського, О. Сухомлинської, К. Чорної.

Різним аспектам розв'язання проблеми громадянського виховання учнів загальноосвітніх шкіл присвячено низку сучасних досліджень (О. Бенца, П. Вербицька, Н. Дерев'янко, Ю. Завалевський, П. Кендзьор, У. Кецик, Л. Корінна, О. Кошолап, О. Красовська, Л. Рехтета, М. Рудь, М. Шимановський).

Значення формування громадянської зрілості в педагогів розкрито в працях Т. Мироненко, Н. Самохіної.

Аналіз наукових джерел та дисертаційних досліджень засвідчив, що проблема підготовки вчителів до громадянського виховання учнів школи ще не стала предметом спеціальних досліджень. Тому є необхідним організувати цілеспрямовану систематичну роботу щодо формування у вчителів готовності до громадянського виховання учнів.

Ефективність підготовки вчителів до громадянського виховання  учнів підвищиться за таких організаційно - педагогічних умов:

гуманізації міжособистісних відносин;

комплексного підходу до формування готовності вчителів до громадянського виховання учнів, що передбачає впровадження спецкурсу з проблеми громадянського виховання школярів, оновлення змісту та форм організації виховної роботи; створення в навчально-виховному процесі позитивного середовища, що сприятиме громадянській зрілості учителів.

Принципи організації експериментальної роботи з підготовки вчителя до громадянського виховання учнів:

•1.       Принцип гуманізації спрямовує навчально-виховний процес на пріоритетний розвиток загальнокультурних і загальнолюдських якостей вчителів, орієнтований на вдосконалення та вільний творчий розвиток особистості в системі суспільних відносин.

•2.       Дотриманняпринципу персоналізації створює умови партнерства для особистісного спілкування вчителів та учнів.

•3.       Принцип індивідуалізації навчально-виховного процесу передбачає таку організацію системи взаємодії між вчителем та учнями, що ґрунтується на урахуванні індивідуальних особливостей, духовного світу, нахилів та інтересів майбутніх активних громадян, сприяє розвитку їхніх пізнавальних інтересів.

•4.       Принцип диференціації є способом реалізації індивідуалізації навчально-виховного процесу в умовах класу.

•5.       Принцип діалогізації класної і позакласної роботи передбачає обговорення різних поглядів, спільний пошук істини у формі діалогу.

•6.       Принцип інтенсифікації передбачає впровадження в навчально-виховний процес прогресивних педагогічних технологій, нових методів і активних засобів, що забезпечують постійне підвищення якості громадянської освіти.

Виходячи з мети, принципів, функцій, організаційно-педагогічних умов формування готовності вчителів до громадянського виховання учнів було побудовано технологію формування готовності учителів до громадянського виховання учнів, основними етапами якої визначено аналітико-прогностичний, проективно-підготовчий, моделювально-формувальний етап і результативно-порівняльний.

І етап - аналітико-прогностичний - спрямований на вивчення фактичного (існуючого) стану готовності учителів до громадянського виховання учнів.

ІІ етап - проективно-підготовчий - спрямований на проектування та здійснення організаційних заходів щодо підготовки учителів до громадянського виховання школярів.

ІІІ етап - моделювально-формувальний - перетворення об'єктів в результат, що відповідає меті, а саме власне процес формування готовності учителів до громадянського виховання учнів.

ІV етап - результативно-порівняльний - порівняння отриманих результатів з метою діяльності.

У підготовці учителів до громадянського виховання учнів ми виходили з позицій компетентнісно-орієнтованого підходу (С.Бондар, Л.Гузєєв, А.Дахін, А.Маркова, О.Овчарук, А.Хуторськой, С.Шишов).  Тому метою нашої роботи є формування професійних компетентностей учителів щодо громадянського виховання учнів, а саме:

•1. Знаннєва компетентність - систематизувати знання щодо:

нормативно-правової та теоретичної бази громадянської освіти учнів загальноосвітніх шкіл;

 сучасних тенденцій та особливостей організації навчально-виховного процесу в школі;

 психолого-педагогічних особливостей навчання та виховання школярів;

специфіки та особливостей громадянського виховання учнів.

•2.       Вміннєва компетентність - сформувати вміння (навички):

 організовувати процес громадянського виховання в школі;

 ідентифікувати психолого-педагогічні особливості навчання школярів та забезпечувати їх врахування при здійсненні професійної діяльності;

 створювати умови, що сприятимуть підвищенню ефективності процесу громадянського виховання;

 використовувати різні форми, методи і прийоми у роботі з громадянського виховання відповідно до навчальних потреб, мети, завдань;

 реалізовувати суб'єкт-суб'єктну взаємодію.

•3. Поведінкова компетентність - розвинути установки до:

громадянськості;

лідерства;

 аналізу;

 інноваційності;

 самовдосконалення;

 креативності.

Реалізація завдань для досягнення очікуваних результатів здійснювалась шляхом: розгляду навчального матеріалу на лекціях; самостійного вивчення учителями навчального матеріалу на основі розробленого для спецкурсу комплексу навчально-методичних матеріалів; виконання практичних завдань, спрямованих на набуття  вмінь і навичок на практиці застосовувати набуті теоретичні знання; участі у семінарських заняттях з метою розвитку критичного мислення, установок і рис для використання у професійній діяльності здобутих знань, вмінь (навичок); проведення вхідного тестування та підсумкового контрольного тестування; написання та захисту індивідуальних творчих проектів і рефератів; позааудиторної роботи.

Отже, розроблене організаційно-педагогічного забезпечення процесу професійної підготовки учителів дасть змогу досягти поставленої мети, що сприятиме позитивній динаміці рівнів готовності учителів до громадянського виховання учнів.

Література:

•1. Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. - Х.: Вид. група „Основа", 2006. - 96 с.

•2.     Професійний розвиток педагогічних працівників: практична андрагогіка: Науково-методичний посібник / За заг. ред. Пуцова В.І., Набоки Л.Я. - К.: Букрек, 2007. - 228 с.

•3.     Щербак І.В. Виховуємо майбутнього громадянина: Навчально-методичний посібник. - Миколаїв: Видавець Ганна Гінкул, 2005.