Для вчителів основ правознавства

Для вчителів основ правознавства

 

ЗМІСТ  ШКІЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ

 

 Науково-теоретична підготовка.

 Аналіз навчальних програм з основ правознавства, особливості календарно-тематичного планування. Громадянсько-компетентнісний підхід у сучасній  шкільній правовій освіті. Оволодіння всіма видами активної діяльності в їхньому зв’язку і на основі системи знань про право та законодавство. Комунікативно-діяльнісний підхід у роботі з нормативно-правовими актами. 

Поглиблення знань з галузевих юридичних дисциплін, зокрема  адміністративного, трудового, цивільного, кримінального, сімейного, земельного права.             

Концепції підручників «Практичне право» (9, 10 кл.) для 12-річної школи, їх структура,  методичний апарат; науково-методичний супровід (комплекти).

Методична підготовка.

Формування комунікативних навичок (робота в групі, виступ, участь у дискусії) та навичок аналітичного і критичного мислення (аналіз ситуації, вирішення навчальних проблем, рефлексія), формування активної життєвої позиції, самостійного і відповідального вибору способу поведінки або дій. Моделювання й проведення уроків з правознавства. Розвиток правової культури школярів.

 Проектна методика викладання правознавства. Зміст і методика профільного навчання  правознавства.

 Тест як форма моніторингу якості правової освіти: тематична атестація, особливості її проведення.

 

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ

 

   Науково-теоретична підготовка.

   Громадянськакомпетентністьяк одназ ключових компетентностей особистості.Залежністьгромадянськоїкомпетентностівід пріоритетів суспільства, особливостей і можливостей самовизначення особистості в соціумі.  Спрямованістьна виховання свідомого,компетентного і відповідального громадянина, який є соціально та політично активною особистістю,  повноправним членом громадянського суспільства.

   Громадянська компетентність як соціально закріплений  освітній результат.

    Методична підготовка.

   Система навчально-виховних заходів, спрямованих на формування громадянськості як інтегративної якості особистості, котра усвідомлює свої права та обов’язки щодо суспільства і держави; прилучення молоді до демократичної системи цінностей; формування індивідуального досвіду активних і відповідальних дій у демократичному суспільстві.

    Форми і методи (бесіди, екскурсії, конкурси, зустрічі, робота з книгою, періодичною пресою, рецензування тощо). Активні методи навчання, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості (ситуаційно-рольові ігри, соціограма, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, “мозкові атаки”, аналіз соціальних ситуацій морально-етичного характеру, ігри-драматизації тощо).

    Творча діяльність учнів (участь у суспільній акції школярів України «Громадянин», проектування, дослідження та ін.), позакласна і позашкільна діяльність, спрямована на формування демократичних цінностей (участь у роботі гуртків, факультативів, олімпіадах, конкурсах, наукових конференціях, навчальних семінарах, роботі громадських організацій) як складові  громадянсько-компетентнісної моделі освіти.

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ПРАВОЗНАВСТВА

 

 Науково-теоретична підготовка.

 Освітні технології, їхній зміст, структура, класифікація. Інноваційні технології, їхня відмінність від традиційних технологій. Психолого-педагогічна основа технологізації навчального процесу в ЗНЗ.

  Форма й зміст в освітньому процесі: цінне й ефективне в досвіді шкіл світу (розвиток критичного мислення; розвивальне навчання; модульне навчання; школа Монтессорі та ін.). Найпоширеніші  форми   навчання обдарованих дітей: прискорене навчання; збагачене навчання; позашкільна діяльність; розподіл за потоками; створення спеціальних класів і спеціальних шкіл для обдарованих дітей; поглиблене вивчення окремих предметів; диференційоване домашнє завдання;   відокремлення   та   спеціальне   навчання обдарованих дітей. Модель «Вільний клас», модель Гілфорда «Структура інтелекту», модель Рензуллі, «Три види збагачення навчальної програми», модель Блума «Таксономія цілей навчання».

  Методична підготовка.

  Інтерактивні технології навчання. Технологія розвитку критичного мислення, спрямована на сприйняття ідей та аналіз висновків, зіставлення їх з протилежними точками зору та обрання позиції, заснованої на доказах. Моделювання уроку за методичною системою критичного мислення. Методика контрольно-оціночної діяльності  в умовах інтерактивного навчання.

  Дослідницько-пошукова діяльність учнів на уроках правознавства.. Групове навчання (cooperative learning).  Проектні технології навчання.  Метод проектів

  Навчальний телекомунікаційний проект як спільна навчально-пізнавальна творча або ігрова діяльність учнів–партнерів, організована на основі комп'ютерної телекомунікації.