Методичні рекомендації 2016-17

Додаток до листа

Інституту  модернізації змісту освіти

19.05.2016  № 2.1/10-1015

 

 

 

Особливості вивчення базових дисциплін

у загальноосвітніх навчальних закладах

 у 2016/2017 навчальному році

 

            Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2016/2017 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до навчальних програм для 5-9, 10-11 класів. 

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html).

  Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни у програмах. Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику навчання.

 

 

Трудове навчання

 

У 2016/2017навчальному році у 8-ому класі предмет «Трудове навчання» буде вивчатись за навчальною програмою, що укладена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України №664 від 26.06.2012 з урахуванням змін, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №585 від 29.05.2015 р. та розміщена на офіційному веб-сайті МОН України (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html).  

Навчальна програма з трудового навчання для 8 класу містить обов’язкову для вивчення складову та варіативну складову. Обов’язкова для вивчення складова обирається навчальним закладом  із запропонованих блоків залежно від умов поділу класу на групи хлопців і дівчат, кадрового забезпечення та інтересів учнів. Для 8 класу пропонуються  на вибір два блоки:

Блок 1. Технологія виготовлення виробів із сортового прокату та листового металу.

Блок 2. Технологія виготовлення швейних виробів.

Кожен блок (1, 2) складається із 4 розділів:

Основи матеріалознавства.

Технологія виготовлення виробів.

Основи техніки, технологій і проектування.

Технологія побутової діяльності.

На вивчення обов’язкової складової відводиться 16 годин.

У 8 класі учні розширюють свій кругозір про складний світ техніки і технологій, про особливості штучних матеріалів і технології їх обробки. Продовжать освоювати основи графічної грамоти, виконувати технічні рисунки, конструювати і моделювати.

Особливістю організації навчально-виховного процесу у 8 класі є те, що учні повинні усвідомити принцип наступності за роками навчання, сутність якого полягає у послідовному розширенні та поглибленні знань і практичних навичок – від загально-трудових до профільно-трудових.

На кожному уроці трудового навчання у 8 класі повинна бути лабораторно-практична робота, під час якої учні поглиблюють свої знання з властивостей матеріалів та прийомів праці. Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час проведення лабораторно-практичних робіт. Окрім того, вчитель  повинен проводити  і уроки засвоєння нових знань, де він  ознайомлює учнів із навчальним матеріалом усього модуля або окремої  його частини.

При виконанні практичних робіт учень має можливість використовувати набуті знання та вміння самостійно працювати.

Під час вивчення розділу «Основи матеріалознавства» учні знайомляться з матеріалами, їх характеристикою і властивостями. Користуючись  цими даними, учні підбирають матеріал для виготовлення виробу.

У розділі «Технологія виготовлення виробів» учні обґрунтовують необхідність та доступність  виглядів виробу на кресленні, виконують графічне зображення виробу і здійснюють підготовку виробу до роботи, підбирають інструменти.

У розділі «Основи техніки, технологій і проектування» учні знайомляться із прийомами обробки матеріалів, перевагами одних видів праці над іншими. Складають опис виробу, визначають вимоги до нього. Знайомляться із інформаційними джерелами, основами проектної діяльності. Знання, які набувають учні при вивченні основ проектної діяльності,  будуть застосовуватися учнями при вивченні варіативних модулів. У розділі «Технологія побутової діяльності» учні знайомляться з особливостями догляду за одягом та взуттям та санітарно-гігієнічними вимогами.

Порядок вивчення розділів і тем обов’язкової для вивчення складової визначено навчальною програмою. При вивченні кожного блока обов’язкової складової програми модуля має бути виріб, а будь-якого варіативного модуля – проект.

Наявність варіативної частини програми створює сприятливі умови для здійснення практичної діяльності учнів з урахуванням типу навчально-виховного закладу, їх нахилів, бажань, навчально-матеріальної бази, виробничого оточення, регіональних традицій, народних художніх промислів тощо.

У 8 класі вивчається по 1 варіативному модулю, кожен - в обсязі 16 годин.

Нові підручники,за якими будуть навчатися учні, відзначаються новизною у підходах для забезпечення активної навчальної діяльності, вони містятьназву розділу, інформацію про що дізнаються учні  і, що вмітимуть в результаті його вивчення. Створений методичний апарат підручників: виокремлення та рубрикації, система внутрішньотекстових питань і завдань, що стосуються актуалізації знань з пропедевтичних курсів та завдань для повторення та узагальнення знань, система лабораторних і практичних робіт, що  забезпечить реалізацію діяльнісної моделі навчання.

Основною функцією зазначених підручників є організація особистісно-орієнтованого процесу трудового навчання, який системно спонукає учнів до самонавчання і самоактуалізації – здійснення творчого потенціалу в проектно-технологічній діяльності.

Навчальний матеріал підручників спрямований на успішне розв’язання учнями практичних завдань проектування і виготовлення особистісно і соціально значущих виробів. Вибір об’єктів праці відбувається під керівництвом вчителя з урахуванням індивідуального досвіду, інтересів і можливостей.

У кожному підручнику для перевірки і закріплення знань з кожної теми є окремі рубрики, які розміщені наприкінці кожної теми.

            Тестові завдання до кожного розділу підручника подано за чотирма рівнями складності, що забезпечує об’єктивне оцінювання рівнів сформованості предметної компетентності учнів.

Через діалоговий характер текстів підручників, звертаючись безпосередньо до учня, варіативні завдання різного характеру, проблемні ситуації, практичні роботи, автори організовують його самостійну навчальну діяльність – учіння.

Зміст підручників допоможе учню збагатитися новими знаннями, уявленнями, а певний вид технологічної діяльності, про який дізнаються учні, може стати їх професією.

Після вивчення обов’язкової складової планується вивчення  варіативних модулів.

Освоєння варіативних модулів здійснюється на основі проектно-технологічної діяльності. Обираються варіативні модулі залежно від матеріально-технічного та кадрового забезпечення  навчально-виховного  процесу, бажання учнів, регіональних традицій. Варіативний модуль для 7 класу можна обрати лише один раз у 7 класі. Назви варіативних модулів, які пропонуються для вивчення у 7 класі:

1.      Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком.

2.      Технологія виготовлення виробів в’язаних спицями.

3.      Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом)

4.      Технологія оздоблення одягу

5.      Технологія виготовлення виробів у техніці «макраме»

6.      Технологія оздоблення виробів «Мережкою»

7.      Технологія оздоблення виробів гладдєвими швами.

8.      Технологія оздоблення виробів українською народною вишивкою.

9.      Технологія оздоблення  виробів вишивкою  бісером.

10.Технологія виготовлення сувенірів із текстильних матеріалів

11.Технологія ремонту та оновлення одягу

12.Технологія виготовлення писанок

13.Технологія приготування страв. Традиції української національної кухні

14.Технологія заготівлі та зберігання  продуктів харчування

15.Технологія вирощування рослин та догляду за ними.

16.Технологія природного землеробства

17.Технологія виготовлення виробів зі шкіри.

18.Технологія плетіння виробів із лози.

19.Технологія плетіння виробів із соломи.

20.Технологія виконання електротехнічних робіт

21.Технологія оздоблення виробів із деревини геометричним різьбленням.

22.Технологія оздоблення виробів із деревини різьбленням.

23.Технологія оздоблення виробів об’ємним різьбленням.

24.Технологія оздоблення виробів інкрустацією, інтарсією..

25.Технологія оздоблення виробів із деревини мозаїкою.

26.Технологія виготовлення виробів із деревини (з використанням ручних способів обробки)

27.Технологія виготовлення виробів із деревини (способом токарної обробки).

28.Технологія виготовлення виробів із сортового прокату(з використанням ручних способів обробки)

29.Технологія виготовлення виробів із металу (способом токарної обробки).

30.Підсумковий проект. Проектування та виготовлення  комплексного виробу.

Із зазначеного переліку для кожного 8 класу потрібно обрати по 1 варіативному модулю. Вивчення варіативних модулів відбувається за окремо розробленими програмами до них. Проектна документація (зображення виробу, розрахунок матеріалів, послідовність виготовлення тощо) учнями виконується у робочих зошитах.

Резерв часу, передбачений програмою, вчитель може використовувати на підсилення окремих тем навчальної програми на свій вибір.

            Під час роботи у навчальній майстерні на кожному уроці треба звертати увагу на дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої гігієни. Навчити учнів безпечних прийомів роботи, ознайомити із заходами попередження травматизму.

            Навчання хлопців і дівчат на уроках трудового навчання має відбуватися окремо. Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.02 р. № 128, і відбувається за наявності в класі більше 27 учнів для міських шкіл та більше 25 -  для сільських.

Якщо кількість учнів у класі не дає змоги здійснити поділ на групи хлопців і дівчат, можна скористатись іншими варіантами формування груп: з паралельних класів; формування змішаної групи хлопців і дівчат; поділ на групи за рахунок варіативної частини навчального плану.