Рекомендації

Рекомендації
щодо характеру і змісту завдань учасникам II, III етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов
та критерії і норми оцінки її виконання

 

Перший тур - аудіювання

Учасникам пропонується текст тривалістю звучання до 5 хвилин. Темп пред’явлення аудіотексту - нормальний. Обсяг-одна сторінка друкованого аркуша.

Аудіотекст - сюжетно завершений уривок оригінальної літератури художнього, науково-популярного або суспільно - політичного характеру.

Текст може містити 3%-5% незнайомих слів, розуміння яких досягається на основі контексту або спільності коренів-слів іноземної та рідної мов.

Незнайомі слова, про значення яких неможливо здогадатися, можуть бути виписані на дошці із їх значеннями, але не більше 3-х слів.

Аудіотекст пред’являється двічі з голосу вчителя. Після першого прослуховування учасники виконують завдання першої частини тесту. Завдання складаються з 10 тверджень. Учасник у бланку для відповіді пише ”плюс”/”мінус” або ”true/false”(чи відповідає твердження змісту прослуханого тексту чи ні).

Після другого прослуховування учасник виконує завдання другої частини тесту-запитання та три-чотири варіанти відповіді, позначені латинськими буквами A,B,C або D. Обсяг-10 запитань.

Виконуючи цю частину тесту учасник замальовує ту літеру (A,B,C або D),під якою знаходиться, на його думку, варіант правильної відповіді.

Користуватись словниками або іншою довідковою літературою не дозволяється. Загальний час на проведення цього туру – 45 хвилин.

Оцінювання:

вартість кожного правильно виконаного завдання-2 бали. Максимальна оцінка за перший тур-40 балів. За виправлення знімається 1 бал.

 

Другий тур – читання

Перевірка рівня сформованості умінь читання здійснюється за допомогою 3 невеликих за обсягом (приблизно 800-1200 др. знаків кожний) завершених за сюжетом і змістом текстів/повідомлень.

Учні читають мовчки запропоновані тексти, які є єдиними для всіх учасників відповідного класу. Тексти є уривками з оригінальної художньої, суспільно-політичної або науково-популярної літератури.

Допускається у текстах наявність 3-5% незнайомої лексики, розуміння якої досягається на основі контексту або спільності коренів в іноземній та рідній мовах.

Після опрацювання кожного з 3 текстів учасник виконує тест, який складається з 4-6 запитань до відповідного тексту та варіантів відповідей або дається тест з 3-6 тверджень. Учень обирає правильний, на його думку, варіант і замальовує букву А, В, С,D, під якою він поданий(правильний тільки один варіант відповіді) або пише ”плюс”/”мінус” або ”true/false” (чи відповідає твердження змісту прочитаного тексту чи ні).

Текст і післятекстовий тест знаходяться на одній сторінці.

Користуватись словниками не дозволяється.

На читання тексту і виконання тестових завдань відводиться 60 хвилин.

Оцінювання:

кожна правильна відповідь за читання тексту і виконання тестових завдань оцінюється в 2 бали. За виправлення знімається 1 бал. Максимальна кількість балів-30.

 

Третій тур - творча письмова робота

Учням пропонуються завдання, які вони мають розв’язати, виходячи із власного досвіду і рівня писемної компетенції. Вони орієнтовані на зону інтересів учасників, спонукають їх до письмового висловлення життєвої і громадянської позиції, ставлення до тих чи інших фактів або осмислення певних проблемних ситуацій.

Учням кожного класу пропонується по три проблемні ситуації. Вони мають у межах рекомендованого обсягу творчої роботи ( 8-9 клас - 18 речень,10-11 клас – 18-20 речень )дати розгорнуту відповідь. Користуватися двомовними словниками дозволяється.

Час виконання творчої письмової роботи - 45 хвилин.

Оцінювання творчої письмової роботи-30 балів:

Обсяг письмового повідомлення - 0-2 бали

Зовнішній вигляд і структура – 0-2 бали

Повнота розкриття змісту – 0-6 балів

Лексична насиченість -2-8 балів

Рівень розвитку граматичної компетенції -0-10 балів

Заохочувальний бал -0-2 балів

 

Четвертий тур-визначення рівня усної мовленнєвої компетенції

Учасник після однохвилинної підготовки має висловитись відповідно до однієї з трьох запропонованих на вибір ситуацій. Комунікативне завдання вважається розв’язаним за умови змістовної та функціональної відповідності висловлювання ситуації, адекватності використання мовленнєвих зразків, а також нормативності мовлення учасника.

Після завершення монологічного повідомлення учень бере участь у співбесіді з членами журі, обсяг якої орієнтовано 10 реплік(по 5 з боку журі та учасника олімпіади).

Монологічне висловлювання( 8-9 клас-15 речень, 10-11 клас-20 речень) повинно відповідати ситуації, бути повним, послідовним, комунікативно спрямованим (містити особистісні оціночні фрази, власне ставлення учня до об’єкту висловлювання),лексично насиченим, правильно фонетично і граматично оформленим. За порушення цих вимог знімаються бали.

Запитання членів журі і учнів повинні бути різного типу. Уточнення і запит додаткової інформації не є окремим запитанням. Відповіді учнів мають бути повними, вичерпними і конкретними, лексично насиченими, правильно фонетично і граматично оформленими.

Обсяг відповіді може бути різним, але відповідь повинна свідчити, що учень правильно розуміє запитання чи спонукання з першого пред’явлення і адекватно на них реагує.

Користуватись двомовними словниками під час підготовки і відповіді не дозволяється.

Оцінювання-загальна сума четвертого туру 30 балів у відповідності до критеріїв:

Повнота розкриття теми-1-3 бали

Комунікативна спрямованість-1-3 бали

Інформаційна значимість-0-2 бали

Вимова-1-4 бали

Лексичний запас-1-6 балів

Функціональна адекватність-1-2 бали

Граматична правильність-1-8 балів

Заохочувальний бал-1-2 бали

 

 

Загальна сума балів за чотири тури:130 балів

 

Завантажити документ