Поурочний план розподілу навчального матеріалу НМК «English 11»: Standard Level’ (10-й рік навчання) автора О. Д. Карп’юк.

НМК ‘ENGLISH 11: Standard Level’

(10-й рік навчання)

автора О. Д. Карп’юк

 

Навчально-методичний комплект ‘English 11. Standard Level’ (підручник, робочий зошит, аудіокомпонент, методичний посібник для вчителя) є логічним продовженням авторської серії з англійської мови для навчання на етапі старшої школи за рівнем стандарту, створеним на основі принципів системності, наступності, логічної послідовності стосовно попереднього НМК ‘English 10. Standard Level’, і передбачає у навчальному плані використання 3-х годин на тиждень.

Основним завданням навчання англійської мови в 10-11-х класах, на розв’язання якого націлена робота також з даним навчально-методичним забезпеченням є комунікативно орієнтоване узагальнення і систематизація іншомовних учнівських знань та умінь, що набувалися учнями в основній школі, а також корекція лексичного та граматичного оформлення учнівського іншомовного мовлення.

 

Мета НМК ‘English 11. Standard Level

 

ДЛЯ УЧНІВ

Мета НМК:

 • розвинути учнівські компетенції відповідно до рівнів В1 та В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;

 • розвинути компетенції, які учні потребуватимуть у майбутньому особистому, навчальному та професійному житті;

 • розвивати в учнів критичне мислення;

 • допомогти учням в особистому розвитку;

 • допомогти учням у підготовці до випускних іспитів.

Це здійснюється за допомогою:

 • наведення завдань, спрямованих на розвиток різноманітних компетенцій на рівнях В1 і В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;

 • чіткого зосередження на граматичних явищах відповідно до програми;

 • наведення вправ на систематизацію і закріплення граматики та вправ на систематизацію лексики;

 • надання учням можливості часто обмінюватися своїми думками як в усній, так і в письмовій формах;

 • спонукання учнів до критичного мислення про те, що має відношення до їхнього життя;

 • наведення чисельних зразків екзаменаційних вправ.

 

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

НМК має сприяти ефективній роботі вчителя за допомогою:

 • наведених тем, які стимулюють учнів до дискусії і відповідають програмі;

 • вправ у робочому зошиті, які співвідносяться з кожним розділом підручника і урізноманітнюють види навчальної діяльності;

 • підсумкових вправ з англійської мови у підручнику (cекція Check Your Skills), на основі яких можна організувати рефлексію навчальної діяльності учнів в кінці роботи над кожним розділом;

 • великої кількості матеріалу для вибору, який можна охопити за навчальний рік, достатній для класу, який рухається швидким темпом з трьох-годинним тижневим навантаженням.

 

Структура НМК ‘English 11. Standard Level

НМК ‘English 11. Standard Level’ складається з оглядового вступу та восьми розділів:

Introductory Review

1 Being a Student

2 Make Up Your Mind

3 Family Relationship

4 Eating Out

5 It’s Your Planet!

6 Speaking About Art

7 Focus On Youth

8 People And Society

Структура кожного розділу є чіткою, послідовною і представленою впродовж всього НМК наступними блоками: Reading, Vocabulary, Grammar, Listening, Speaking, Use Your English, Writing, Check Your Skills. Завершальним моментом у роботі учня над кожним розділом стає його робота з таблицею ‘Can Youin English?’ у підручнику та секцією ‘Summing Up’ у робочому зошиті, що спонукають його до рефлексії власної навчальної діяльності в рамках окремого розділу.

 

Підручник

Підручник як визначальний компонент НМК забезпечує процес основним навчальним змістом і задає структуру всього комплекту. Наведена вище поблочна побудова підручника відображає специфіку предмету «іноземна мова», основна суть якої полягає у тому, що провідним компонентом навчання іноземної мови є не основи наук, а способи діяльності – навчання різних видів мовленнєвої діяльності: говоріння, аудіювання, читання і письма. Тому матеріал підручника організований так, щоб надати учням практику в тому виді мовленнєвої діяльності, якою вони на певний час оволодівають. Сторінки підручника містять також рамки-рубрики з виділенням лексики для активного використання (‘Word File’), з правилом-інструкцією щодо нового граматичного (‘Grammar Point’) або лексичного (‘Vocabulary Point’) явища, з корисними фразами (‘Useful Phrases’), що допоможуть учням краще висловлюватись в усному мовленні.

Додаток у підручнику містить традиційний довідковий матеріал:

 • таблицю для самооцінювання з 4-х видів мовленнєвої діяльності відповідно до загальноєвропейських рівнів володіння мовою;

 • таблиці з критеріями успішності написання есе та короткого повідомлення для самоперевірки;

 • граматичний довідник в таблицях;

 • англо-український словник;

 • список неправильних дієслів.

 

Робочий зошит

Робочий зошит складається з розділів, що співвідносяться з розділами підручника.

Робочий зошит містить вправи, які:

 • сприяють розвитку учнівських граматичних навиків та навиків з практики мови;

 • закріпляють і розширяють лексичний матеріал підручника;

 • доповнюють та урізноманітнюють види навчальної діяльності. Запропоновані у підручнику;

 • сприяють кращій підготовці учнів до підсумкової атестації.

 

CD

CD містить всі тексти для аудіювання та окремі тексти для читання, позначені відповідним значком у підручнику.

 

Методичний посібник для вчителя

Методичний посібник для вчителя містить опис цілей і завдань НМК, методичні рекомендації по його використанню та календарне планування навчального процесу за НМК.

 

Календарний план до підручника О. Карпюк English 11”. Рівень стандарту.