Правознавство Підручник ( за заг. ред. д.ю.н, проф. Васильєвої В.А.) для учнів 9-го класу

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ

для вчителів загальноосвітніх шкіл, які викладають курс у 9-му класі

 

 

 

 

 

 

м.  Івано-Франківськ, 2015

 

 

Рецензенти:

 

Васильєва Валентина Антонівна  доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права    Прикарпатського національного  університету імені В.Стефаника,  директор Юридичного інституту

Бондаренко Світлана Іванівнаметодист лабораторії суспільно-гуманітарних  дисциплін  Івано-Франківського ОІППО

 

КУЛЬЧАК Л.С. Правознавство. Підручник ( за заг. ред. д.ю.н, проф. Васильєвої В.А.) для учнів 9-го класу.  МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ  для вчителів загальноосвітніх шкіл, які викладають курс у 9-му класі [текст] Леся Степанівна Кульчак. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. – 13 с. 

 

 

Методичні вказівки адресовані вчителям, які викладають у 9-х класах загальноосвітніх шкіл предмет «Правознавство».  Вказівки  розроблені на основі Державного Стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392;  Навчальної програми для учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з Правознавства ( практичний курс); Листа Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 р. № 1/9-305 “Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році”;   Листа МОН України від 05.06.2015 № 1/9-280 “Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році”.

У вказівках містяться загальні відомості про курс та  методичні рекомендації щодо використання електронного підручника на уроках.

Будуть корисні учителям правознавства, які викладають у старшій школі, а також викладачам методики правознавства та учням загальноосвітніх шкіл.

 

 

 

 

 

© Кульчак  Л.С., 2015

© Прикарпатський національний  університет імені Василя Стефаника, 2015

 

 

 

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК– данина часу чи проста необхідність...

 

Життя не стоїть на місці, а невгамовно крокує вперед, змінюючи все і всіх на своєму шляху. Іноді кожен з нас потребує чиєїсь допомоги, гарної поради чи, на кінець, доброго слова. Людина, що поважає себе, завжди буде дбати про свій інтелектуальний розвиток та освітній розвиток своїх дітей, внуків та правнуків. Ну а для цього потрібно уміти знаходити та володіти потрібною інформацією і нам  в пригоді стане підручник.

Підручники завжди були невід'ємним компонентом всього навчального процесу. У загальній системі засобів навчання вони є основним стрижнем для отримання нових знань. Видатний чеський педагог Я.А.Каменський про підручник сказав, що він є найголовнішим засобом навчання зі всієї системи засобів навчання. Тому серед всього різноманіття літератури підручник є першим і найважливішим джерелом знань для учнів, і його слід розглядати як один з основних компонентів всього навчального процесу.

Проте, XXI століття — час переходу до високотехнологічного інфор­маційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рі­вень освіченості й культури всьо­го населення набувають вирі­шального значення.

Стрімкий розвиток мережевих інформаційних технологій відкрив нові перспективи у сфері освіти,  широкого використання набувають мультимедійні та Інтернет-технології, які проникають в різні сфери нашого життя.

Серед основних сфер застосування засобів мультимедіа виділяють і  освітню. На основі мультимедіа створюються  електронні посібники, довідники, презентації.

 Досвід організації навчально-виховного процесу у сучасній школі свідчить, що чим ширше засто­совуються інформаційно-комунікаційні технології у процесі вивчення  предметів, тим ефективніші ре­зультати навчання.

На сьогоднішній день існує багато засобів отримання знань. Це підручники, словники, довідники, а також мультимедійні технічні засоби, мережа Internet, якими школярі  із задоволенням користуються. При цьому роль вчителя полягає у тому, щоб бути провідником у інформативному просторі та навчити учнів відбирати потрібну інформацію, опрацьовувати її, одним словом –  вчитися.

І вчитель,  і учень  мають «іти в ногу з часом» та залучатися до використання новітніх технологій. Зараз у період розвитку інформаційних технологій ми  повинні прагнути до чогось нового у нашій діяльності.

 

Хто ж він  «Електронний підручник» і які його відмінності від звичайного підручника? Чи дійсно його використання є необхідним на сучасному етапі навчання?

 

Електронний підручник – це дуже чудова нагода для того, щоб урізноманітнити та удосконалити нашу діяльність відповідно до вимог сьогодення, а стрімкий процес інформатизації шкіл на основі сучасних комп'ютерів, що поступають у наші навчальні заклади, відкриває в освіті шлях електронним підручникам. 

Електронний підручник– це електронний програмний засіб навчального призначення, що дають змогу самостійно або за допомогою вчителя, отримати потрібну інформацію про явища і процеси, що вивчаються. Інформація з використанням  комп'ютера може бути представлена  не тільки у вигляді тексту, малюнків, графіків, діаграм, креслень, але й з використанням фрагментів звукової  та відео інформації, що забезпечує наочність матеріалу. Відмінною особливістю побудови електронного підручника з правознавства  є швидка оновлюваність та гіперпосилання на урядові сайти.

Існує два види електронних підручників: закритий та Інтернет-підручник. Перший використовують на персональних комп'ютерах або в локальній комп'ютерній мережі й розповсюджують на дисках. Під Інтернет-підручником слід розуміти відкритий підручник, який має посилання на зовнішні джерела інформації, бази даних і розміщений на одному з серверів глобальної комп'ютерної мережі.

 

Електронний підручник:

·                   має структуру, аналогічну до структури підручника; забезпечує високий рівень активності учнів при роботі з матеріалом;

·                   покликаний не замінити друкований посібник, а доповнити його за рахунок подання навчального матеріалу в іншому вигляді – за допомогою акцентів на ключових поняттях,  тез та опорних схем, інтерактивних завдань, великої кількості мультимедійного ілюстративного матеріалу, що може використовуватися як при роботі в класі, так і для самостійної роботи з навчальним матеріалом.

·                   надає можливість учителю економити час при підготовці до уроку, а також ефективно організовувати навчальну діяльність учнів на уроці, що сприяє підвищенню якості  навчання учнів.

·                   дозволяє підвищити не тільки інтерес до вивчення нового матеріалу, але і активізувати пізнавальну діяльність  учнів. Навчальні комп’ютерні програми і електронні підручники дають можливість кожному учню незалежно від рівня його підготовки брати активну участь у навчальному процесі, індивідуалізувати свій процес навчання, здійснювати самоконтроль. Бути не пасивним спостерігачем, а активно одержувати знання і оцінювати свої можливості.

При підготовці до уроку вважаємо, що вчитель має  передбачати  виважене  використання  різних  складових навчально-методичного комплекту та застосування різних форм діяльності учнів на уроці – крім індивідуальної роботи учня з електронним підручником має передбачатися робота з друкованим підручником, виконання завдань у робочому зошиті, робота учнів в парах та малих групах, а також робота з електронним підручником фронтально під керівництвом вчителя з використанням мультимедійного проектора.

Для ефективного використання електронного підручника в навчальному процесі він  має відповідати таким принципам:

·        інтерактивність;

·        швидкий зворотний зв'язок;

·        швидкий пошук необхідної інформації та свобода переміщення текстом;

·        можливість організованого доступу зі сторінок електронного підручника до необхідних інформаційних ресурсів Інтернету;

·        наявність ілюстративних прикладів та моделей;

·        організація різнорівневого контролю навчальних досягнень учнів (на початковому, середньому, достатньому та високому рівнях);

·        багаторівневість викладу навчального матеріалу, що дає змогу вивчити дисципліну з різним ступенем глибини і різним рівнем початкових знань;

·        відповідність чинній програмі курсу, рекомендованої Міністерством освіти і науки України;

·        матеріал підручника має бути доступним для копіювання та виведення на друк;

·        електронний підручник має бути відкритим для розвитку та вдосконалення його авторами;

·        наявність системи захисту від несанкціонованої зміни підручника.

Може виникнути запитання – а чи не є використання електронних підручників  даниною сучасності? Проте, досвід свідчить, що підвищується ефективність засвоєння матеріалу, інтенсифікується процес навчання, стимулюється інтерес навчання, а  також  інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх отримання.

Систематичне використання програмнних засобів  на уроці, призводить, на нашу думку,  до:

·        підвищення якісного рівня використання наочності на уроці;

·        підвищення продуктивності уроку;

·        установлення міжпредметних зв’язків;

·        появи можливості організації діяльності учнів зі створення навчальних проектів під керівництвом вчителів;

·        учитель, що використовує електронні ресурси, змушений звертати величезну увагу на логіку подання навчального матеріалу, що позитивно позначаються на рівні знань учнів;

·        змінюється на краще взаємини з учнями, «далекими» від предмета;

·        в учнів змінюється ставлення до комп’ютера. Діти починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності.

Зрозуміло, що уроки з використанням мультимедійних технологій потребують великої підготовки вчителя.

Переваги електронних посібників стають помітними практично відразу: кожен вчитель може розробити цикл уроків, який буде максимально адаптований під клас. Для створення такої роботи необхідний персональний комп'ютер, на якому установлено стандартний пакет програм Microsoft Office, а саме стандартна програма Power Point. Вона розроблена таким чином, що навіть мінімальних навичок роботи з комп'ютером буде достатньо для створення сучасного та цікавого супроводу до уроку. На слайдах презентації може бути розміщена письмова інформація, графіки, таблиці, малюнки та фотографії, які попередньо були отримані із всесвітньої мережі Internet або інших джерел; для ефективності представлення таких уроків варто застосовувати мультимедійний проектор; наявність опорних схем, пояснень на слайді полегшують роботу вчителя.

Зникає необхідність багаторазового повторення визначень, термінів понять; представлення матеріалу зазначеним чином полегшує сприйняття інформації учнями. Зникає необхідність перепитувати вчителя, все відображається на екрані. Учні можуть  побачити та детально роздивитись всі об'єкти, про які йдеться мова; за наявності у школяра примірника мультимедійної лекції, з'являється можливість самостійної роботи з матеріалом. Це може бути корисним для повторення матеріалу, підготовці до практичної роботи,  самостійного опрацювання теми у разі хвороби.

І взагалі школярі все більше полюбляють  працювати за комп’ютером а ніж з книжками.

Перелічені переваги сприяють підвищенню зацікавленості учнів  у вивченні будь-якого предмета, а в даному випадку правознавства. Стимулюють вчителя та учня  до пошуку додаткової інформації, що позитивно впливає на поглиблення та зміцнення знань, умінь та навичок. Також наявність якісної наочності сприяє розвитку механізмів довготривалої пам'яті, це дозволить використовувати здобуту інформацію у будь-який період життя.

Це усе дозволяє вивести сучасний урок на якісно новий рівень:

·        впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології;

·        розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку;

·        використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах одного уроку;

·        ефективно організовувати контроль знань, умінь та  навичок учнів;

·        полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт, проектів, рефератів.

·        підвищить якість навчання внаслідок розширення можливостей навчання, різноманітності форм і видів подання теоретичної та практичної інформації.

Таким чином, головна вимога до електронних засобів навчального призначення – бути інформативними, спрямованими на розвиток дослідницьких, аналітичних і комунікативних здібностей дітей; важливе також використання різноманітних дидактичних матеріалів активізації пізнавальної і творчої діяльності учнів, системність і послідовність викладу навчального матеріалу, а їх використання на шкільних уроках  підвищує ефективність нав­чально-виховного процесу. Саме за такими технологіями — май­бутнє сучасної освіти.